На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю в серпні поточного року проведено звітування завідувача ДНЗ № 26 Ковтик Ольги Іванівни.

Протягом 2017/2018 навчального року дошкільний навчальний заклад діяв згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Концепцією дошкільного виховання в Україні», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затверджений постановою Кабінету міністрів України  12.03.2003 №305, методичними  листами  Міністерства освіти і науки України «Про організацію та зміст навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», «Про ліцензування освітніх послуг»,  Статутом дошкільного закладу, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», «Посадовими інструкціями», нормами харчування для дошкільних закладів, затвердженими Кабінетом Міністрів України №1752 від 27.12.01р., «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», новою редакцією  «Базового компонента дошкільної освіти в Україні».

Освітній процес здійснювався за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

 

 

 

Результати методичної роботи

Минулого навчального року заклад продовжував працювати над методичною проблемою  — «Забезпечення результативності та якості праці педагогів, направленої на розвиток фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу дошкільнят, застосовуючи інноваційні методи та підходи».

У 2017/2018 навчальному році атестувалось 4 педагогів: Луцьо С.В.,вихователь, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», Ліпот В.С., вихователь,  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», Давидчук В.М.,Павлій О.М., вихователі,  атестовані на відповідність займаній посаді та присвоєно 11 тарифний розряд. Атестація показала, що педагоги проявляють достатній професіоналізм, використовують сучасні форми і методи виховання і навчання дітей. 

                   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів та згідно перспективного планування пройшли курсову перепідготовку  при ЗІППО педагоги, які атестувались у цьому навчальному році.

Протягом року  педагоги брали активну участь у роботі  міських  методоб’єднань.   Здійснювалося знайомство педагогів з новинками науково-методичної літератури  та з періодичними  педагогічними виданнями.

В результаті чого вихователі в своїй роботі використовують технології розвивального навчання. У методичному кабінеті є в достатній кількості сучасна методична література, періодичні видання,  матеріал  із досвіду роботи вихователів, музичних керівників.

З метою самоосвіти педагоги опрацьовували методичні посібники, які використовували в своїй  роботі протягом року,  вивчали та впроваджували в практику роботи ДНЗ інноваційні методики та нові підходи в роботі з дітьми дошкільного віку.

Методичне зростання педагогічної майстерності вихователів було обумовлено за допомогою  таких форм методичної роботи, як: консультації, семінари, проекти, колективні перегляди, конкурси – саме вони сприяли  розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якостей володіння різноманітними методами роботи.

З метою  підвищення якості реалізації річних завдань у 2017/2018 н. р. був складений  план роботи закладу, на заняттях і в повсякденному житті створювався мікроклімат педагогіки співробітництва вихователів з дітьми; забезпечувалося функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу; була організована робота з проблеми використання  ІКТ при формуванні у дітей дошкільного віку мотивації до пізнання навколишнього середовища у середній групі № 1, вихователі Луцьо С.В., Ліпот В.С., угорській групі, вихователь Нинчак М.В., старшій групі № 2, вихователь Бугринець Г.М.  

Впродовж 2017/2018 навчального року проведено:

Педагогічні ради:

1. «Основні напрямки роботи ДНЗ у новому  2017/2018 навчальному році» на якій педагоги познайомилися з річним планом роботи колективу на новий навчальний рік, підвели підсумки оздоровчого періоду 2017 року, з’ясували форми планування у новому навчальному році.

2. «Особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку» на якій була  акцентована увага педагогів на основні положення гендерного виховання дошкільників  та висвітлено результати вивчення особливостей гендерного розвитку дітей дошкільного віку.

3. «Формування у дітей свідомого ставлення до власного життя і здоров’я» на якій розглянули завдання роботи дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності дитини, формування стереотипів поведінки дошкільників в умовах сучасному соціумі.

4. «Підсумки роботи колективу дошкільного закладу у 2017/2018 навчальному році»  на якій були підведені підсумки роботи ДНЗ за навчальний рік:  всі вихователі постійно приділяли увагу вихованню у дітей комунікативних здібностей, позитивній соціальній поведінці, розвитку емоцій, ознайомленню з поведінкою в громадських місцях.  Вихователі старших груп формували у дошкільників почуття дружби, товариськості, взаємодопомоги; розвивали відповідальне ставлення до дорученої справи, уміння провести самооцінку. Навчали дітей слухати один одного, приймати і розуміти хід думки других, включатись з ними в діалог.  Два рази в році (грудень, травень) в усіх дошкільних групах здійснювалась діагностика знань, умінь та навичок дітей відповідно до освітньої програми та вимог Базового компонента, робились контрольні зрізи відповідно до загальних показників компетентності дітей за освітніми лініями. В усіх групах виявлений високий та достатній рівень знань дітей за всіма освітніми лініями. На протязі навчального року вихователі постійно забезпечували  гармонійний розвиток дітей; велику увагу приділяли  формуванню у дітей доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, формували у них свідоме ставлення до власного здоров’я  та  до навколишнього  середовища, діти знають правила про основи безпеки життєдіяльності. 

         Вивчаючи діяльність всіх груп, було зроблено висновок, що в цілому  організація  освітнього-виховного процесу у ДНЗ організовувалася на достатньому рівні, вихователі старалися використовувати  сучасні підходи до організованої розвивально-виховної діяльності.

Завдяки проведеному семінару-практикуму «Дівчатка та хлопчики: виховуємо по-різному» вихователі  стали більше уваги приділяти питанням гендерного виховання.

Після проведеного семінару-практикуму «Розвиток діалогічного мовлення в дітей дошкільного віку» вихователі стали більше уваги приділяти створенню ситуацій, під час яких діти вступали в діалог. Це спостерігається і під час навчальної діяльності, а також в інших видах діяльності (ігровій, трудовій та інше).

Під час тренінгу «Формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку» педагоги підвищили рівень професійної компетентності щодо формування основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників; поглибили знання про основні засоби та умови цієї роботи з ними; навчались креативно застосовувати свої знання у роботі з дошкільниками та батьками.

Впродовж всього навчального року проводились консультації для педагогів (індивідуальні та групові), колективні перегляди занять, всі ці форми роботи сприяли розвитку особистості педагогів, навчило їх адекватно відповідати на вимоги часу, формували фундаментальну особистісну компетентність педагогів, спрямовувало зусилля педагогів на розвиток творчого потенціалу дітей, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дітей, на забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей у дошкільні роки.

З метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами упродовж навчального року.

Підвищення професійної майстерності педагогів щодо формування у дітей уявлення про природний та предметний світ, різні види діяльності, що можуть становити небезпеку, регулювати  власну поведінку в умовах стихійних природних явищ та катастроф, спонукати дітей до пізнання, забезпечив освітній проект «Обережність не зашкодить». Впродовж року педагоги планували та проводили роботу з дітьми.

         Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, яка наділена своїм неповторним суб’єктивним досвідом.

Ефективність використання активних форм методичної роботи  визначається їх результативністю. У педагогів:

1) продовжує формуватись чітка система навчально-виховної роботи з дітьми, основною метою якої є конкретна дитина з її інтересами, здібностями і можливостями, з її бажаннями;

2) в основі взаємин між дитиною і вихователем стала  взаємодовіра, діалог,      співробітництво;       

3) почала формуватись здатність дитини орієнтуватися в життєвих ситуаціях, пристосовуватись та впливати на них; вміння реалізувати свій природний потенціал, задовольняти основні потреби, виявляти самостійність, відстоювати власну гідність;

4)  покращились  результати загального розвитку дітей:                                                           - діти почали вільно висловлювати свої думки, творчо мислити;                                           - добре  формуються загально-навчальні вміння та навички: увага, пам’ять,

  старанність, сприйняття, що є необхідною умовою якісної підготовки до  навчання у школі;                                                                               - міцнішими стали стосунки  дитячого закладу і сім’ї;                                                      

 - підвищився рівень педагогічної майстерності.

У лютому 2018 року на базі закладу було проведено засідання методичного об’єднання у рамках проекту «Платформа наступності» для вихователів старших дошкільних груп та вчителів початкової школи «Реалізація освітніх  реформ через забезпечення наступності між дошкіллям та початковою школою».

Протягом року на базі дошкільного закладу було організовано роботу:
консультативного пункту для батьків, де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо.

                                                                                                  

Організація та результативність освітнього процесу

Дошкільний навчальний заклад здійснював освітньо – виховний процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, оновленого Базового Компонента дошкільної освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

      Упродовж навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював над реалізацією головних завдань на 2017/2018 навчальний рік:

1. Оновлення змісту освітнього процесу, упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи освітній процес на основі проектної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

2. Продовження роботи з національно-патріотичного  виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

3.  Створення безпечних та сприятливих умов для життєдіяльності дітей, якісні умови праці для педагогів.

4.Продовждення роботи з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

5. Впровадження в освітньо-виховний процес питання гендерного виховання дошкільників.

Згідно з річним планом роботи протягом навчального року систематично  проводилась управлінська діяльність щодо організації та результативності освітнього процесу завідувачем ДНЗ Ковтик О.І. та вихователем – методистом Данканич М.В. Контрольно – аналітична діяльність здійснювалась за допомогою оцінних карток з різних сфер життєдіяльності дітей, за якими зручно і легко аналізувати свої спостереження, робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Оперативний контроль: «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей», «Підготовка вихователів до робочого дня», «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи  в середніх групах», «Організація музичної діяльності в молодших групах»;  вибіркове вивчення: «Планування самоосвіти», «Стан ведення документації», «Формування культурно – гігієнічних навичок у дітей».  У листопаді  2017 року було проведено тематичне вивчення: «Особливості гендерного розвитку дітей старшого дошкільного віку». Тематичне вивчення  мало на меті проаналізувати створення основних умов гендерного виховання, а саме: особливості гендерних  уявлень дітей старшого дошкільного віку, використання системи адекватних методичних засобів у виховній роботі, які сприяють формуванню гендерної ідентичності у дітей 6-го року життя; забезпечення індивідуального підходу до виявлення гендерної поведінки хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного віку.

         У період з вересня по грудень  2017 року проведено  вивчення «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в середніх групах», яке  показало,   що вихователі середньої групи №1 Ліпот В.С., Луцьо с.В., середньої групи №2 Ференцик Т.О., Бабунич О.В., середньої групи № 3 Давидчук В.М., Нинчак М.В. формують у дітей культуру здоров’я, прищеплюють їм розуміння переваг та  пріоритетів здорового способу життя, надають дітям  ґрунтовні знання про основи здоров’я  в повсякденному житті, формують у дітей  свідоме  ставлення до власного  здоров’я, привчають їх дбати про себе.  Адже дуже важливо, щоб ці знання, вміння та навички стали у дітей звичками й потребами. Актуальність використання усіх зазначених заходів сприяє зміцненню  здоров’я дітей раннього віку та зниженню захворюваності.

У період з січня по квітень 2018 року  вивчалось питання «Організація музичної діяльності в молодших групах»  в результаті якого було виявлено, що музичні керівники Комарницька Л.І. та Бандурович Г.М. проводили музичні  заняття, розваги на яких навчали дітей слухати музику, співати нескладні пісні, виконувати рухи з атрибутами, танцювальні рухи.  Організовували  тематичні свята, розваги. Вивчали з дітьми українські пісні, танці, ігри. Робота, яку проводили музичні керівники, продовжувалась вихователями в групах, де об лаштовані музичні осередки в яких діти грають на дитячих музичних інструментах, музичних іграшках, використовують елементи костюмів для інсценівок. Але було виявлено, що музкерівники  недостатньо на музичних заняттях використовують музично-дидактичні ігри, які спрямовані на збагачення  та активізацію музичної лексики. Вихователі не приділяють уваги використанню відеофільмів по даному питанню, часто дають готову інформацію, тільки використовуючи ілюстрації, фоторгафії; крім того недостатньо приділяється увага формуванню умінь дошкільників орієнтуватись у сучасному світі музики.

         Оцінювання досягнень дітей впродовж року здійснювалось за оновленою технологією з використанням розроблених карток оцінювання рівня досягнень дітей за освітніми лініями. Воно проводилось в грудні 2017 року в середніх та старших групах, а в травні 2018 року – у молодших, середніх та старших групах  за освітніми лініями розвитку, що охоплюють зміст кожного розділу програми.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей  дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

 

Мол.1

Мол.2

Мол.3

Сер.1

Сер.2

Сер.3

Стар1

Стар.2

Стар.3

Угор.

Високий

 

13-54%

5-21%

4-15%

8-33%

10-38.5%

8-30%

9-21%

7-26%

12-44%

1-9%;3-33%;1-25

Достатній

10-42%

15-63%

16-59%

13-54%

10-38.5%

16-59%

19-68%

19-70%

14-52%

4-37%;6-37%;3-

                      75%

Низький

1-4%

4-16%

6-22%

3-13%

6-23%

3-11%

0

1-4%

0

5-45%

Критичний

0

0

1-4%

0

0

0

0

0

1-4%

1-9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дітей старшого дошкільного віку наприкінці року сформовано такі необхідні для шкільного життя вміння:

*слухати співрозмовника і бути почутим;

*знаходити спільну мову та співпрацювати з іншими;

*самостійно домовлятися з однолітками, враховуючи інтереси всіх сторін;

*проявляти толерантність і тактовність;

*урегульовувати конфлікти без участі дорослих.

Разом із тим результати вивчення засвідчили, що в усіх групах недостатньо цілеспрямоване формування патріотичних почуттів шляхом виховання любові до своєї родини, рідного міста, культурного надбання Закарпаття, у дітей молодшого та середнього віку недостатньо сформоване зв’язне мовлення та звукова культура мовлення.

Матеріали за підсумками контролю узагальнювались і доводились до працівників всіх категорій шляхом заслуховування на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах.

Планування освітньо – виховної діяльності проводилось за освітніми лініями, які були спрямовані на розвиток у дитини базових особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та обов’язків, екологічної та валеологічної освіченості, творчості, становлення ціннісного ставлення до оточуючого середовища, людей, самої себе, діяльності. Працюючи за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» педагоги мали змогу детальніше розкрити  компетентнісний підхід та принцип інтеграції до реалізації різних форм дитячої активності: пізнавальної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, креативної, мовленнєвої, фізичної. Весь  навчальний рік заклад працював у напрямку створення належних умов для  розвитку  гармонійно та різнобічно  розвиненої дитини, на формування її особистості, над створенням в умовах дошкільного навчального закладу  розвивального життєвого простору, сприятливого для закладання основ компетентності дошкільників.

Освітній процес в дошкільному закладі проводився українською мовою, а  в різновіковій  групі  - українською і  угорською.

Освітній процес організовувався за наступними пріоритетними напрямками: *формування базових якостей  особистості дошкільника засобами патріотичного виховання за парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», *фізкультурно – оздоровчим (проведення різноманітних форм фізкультурно – оздоровчої роботи за методикою М. Ефименка), вивчення основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей за програмою  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», науково – методичними розробками  практичних матеріалів з питань дошкільної освіти.

Для ефективної роботи за програмою «Українське дошкілля» та здійснення освітнього процесу в ДНЗ було розроблено:

1. Орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності дітей груп (режим дня). Це орієнтир,  який  складений з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом  (групові, підгрупові, міні-заняттята, гурткові заняття, ігри, експериментально – пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і  самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

2. Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять на тиждень. Його складено за режимними моментами. Кількість занять визначається нормативно – правовими документами в галузі дошкільної освіти та програмою «Українське дошкілля»:

- 3-й рік життя – 10 групових занять;

- 4-й рік життя – 11 групових заняття;

- 5-й рік життя – 12 групових занять;

- 6 (7)-й рік життя – 14 групових занять (2-3 заняття в день).

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої (групової) освітньої діяльності (розклад занять) складений  на основі  гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ.

Організована освітня діяльність здійснювалася за розкладом у формі фронтальних занять в залежності від спрямованості змісту заняття, дидактичних цілей та способу організації.

4. Планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній програми виховання та навчання дітей «Українське довкілля». При плануванні освітньо – виховної роботи віддавалась перевага перспективному плануванню складеному за тематичною технологією, яка базується на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей.  Він передбачає види дитячої діяльності, як організовану педагогом, так і самостійну. Планування освітнього процесу здійснювалось за режимними моментами, шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць.

На виконання мовного законодавства України систематично та послідовно проводилась робота з  вдосконалення державної мови в освітньому процесі  дошкільного закладу. Мовленнєвий розвиток дітей в групах з українським мовним режимом здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, закличок, чистомовок тощо. В угорськомовній групі освітньо-виховний процес проводився українською та угорською мовами.

Для ефективної роботи з мовленнєвого розвитку дітей в групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки та національного колориту. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідній діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, уроків милування та споглядання, уроків радості та добра, уроків етики, спілкування та самопізнання.

З метою ефективної організації та проведення навчально – виховного процесу в ДНЗ створене розвивальне, природне, предметно – ігрове та соціальне середовище.

Освітня лінія «Особистість дитини»

За отриманими результатами моніторингового дослідження освітньої лінії «Особистість дитини» простежується  позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження здоров’я, сформованості уміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів щодо формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

З огляду на результати спостереження за  дошкільниками  в освітній лінії «Дитина в соціумі» можна зробити висновок, що більше 70% дошкільнят зорієнтовані на спілкування і взаємодію з однолітками та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, усвідомлюють поняття «сім’я», поважаючи своїх рідних.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей з напряму «Дитина у природному довкіллі», можна зазначити, що у вихованців сформовані навички піклування та збереження, догляду  та захисту  природного довкілля.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

За результатами діагностування освітньої лінії «Дитина у світі культури» виявлено, що лише у половини вихованців сформовані комунікативні навички спілкування з приводу змісту і краси творів. У решти дітей лише частково розвивається естетика мовленнєвої культури.

Освітня лінія «Гра дитини»

Моніторингове дослідження за освітньою лінією «Гра дитини» свідчить  про те, що діти зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, розуміють, що гра має сюжет, ініціюючи її початок та розвиток. Лише 23% вихованців потребують допомоги дорослого у  вибудовуванні різних сюжетів під час ігрової діяльності.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Аналіз результатів освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» показав, що діти виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість, і лише не­значна кількість дошкільнят продемонструвала часткову сформованість пізнавальної мотивації.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

У результаті дослідження  напряму «Мовлення дитини» виявлено, що тільки 55% вихованців  володіють збалансованим словниковим запасом. У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння  вихователями основними комунікативними навичками, умінням ініціювати та підтримувати розпочату розмову.

Кількість дітей, що були оцінені:

4-й р.ж. – 86 дітей

5-й р.ж. – 86 дітей

6-й р.ж.-  86 дітей

В оцінних картках результатів оцінювання досягнень дітей, які узагальнені у відповідних таблицях, чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь та навичок вихованців, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Однак, у кожній віковій групі є резерви підвищення результатів досягнень дітей, особливо з освітньої лінії «Мовлення дитини».

Важливою умовою  розвитку  дітей є організація в дошкільному закладі роботи гуртків. На підставі Постанови кабінету Міністрів України «Про роботу з обдарованими дітьми» №39 від 20.01.1997 р. та клопотання батьківського комітету ДНЗ № 26 створені та працюють гуртки:

*іноземної (англійської мови) – керівник Казанцева А. Навчання дітей англійської мови проводиться за програмою Шкваріної Т.М «Навчання дітей дошкільного віку англійської мови».  Гуртковою роботою з вивчення англійської мови охоплено 60 дітей. Діти навчилися вітатися, прощатися на англійській мові, знають назви свійських тварин, назви овочів та фруктів, назви кольорів, співають пісню та читають декілька  віршів на англійській мові. В основі навчального процесу покладено прагнення дітей до ігрової діяльності, бажання спілкуватися у грі англійською мовою.

*Айкідо – керівник Дейнека Т.О.  Гурток айкідо відвідувало 46 дітей. Діти знайомились з культурою поведінки у залі, елементарними прийомами боротьби під час яких розвиваються такі фізичні якості як спритність, рівновага, ритмічність та координація рухів. Діти навчались зосереджувати увагу на найважливіших елементах. Під час занять виховувались доброзичливість, почуття такту, стриманість, ввічливість.

Фізкультурно-оздоровча робота

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу №486 від 21.07.2003 р. «Про систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах»,  зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38, інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 року № 1/9-456) в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

         Протягом минулого навчального року колективом дошкільного закладу проводилась систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ  здорового способу життя шляхом  збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності дітей.

         Заняття з валеологічного виховання з дітьми дошкільних груп збільшило бажання дітей уважно ставитися до свого здоров’я, займатися фізкультурою і спортом. Особливих успіхів в питанні валеологічного виховання дітей досягли вихователі Давидчук В.М., Нинчак М.В. (середня група №3), Ліпот В.С., Луцьо С.В. (середня группа № 1), Криденцар О.Ю., Майструк Н.Т. (старша група № 3).

Упродовж року вивчався стан здоров’я дітей і динаміка пізнавальної активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико – педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

      Джерелом отримання інформації був медико-педагогічний контроль  оцінки стану здоров’я дітей. У результаті систематичної роботи виявлено найбільш важливі фактори, які впливають на здоров’я дітей, розроблені рекомендації стосовно загартування дітей.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо – профілактична робота з корекційно – педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, сестра медична старша, яка здійснює постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%.

 

Діяльність психологічної служби       

Протягом 2017-2018 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

- Психологічний супровід адаптації дітей раннього віку та дітей всіх вікових категорій до умов дошкільного навчального закладу

- Визначення та формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання;

- Сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

- Забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

- Профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

- Наданні необхідної допомоги педагогам, адміністрації, батькам, усім учасникам педагогічного процесу в забезпеченні нормального психологічного розвитку дітей, реалізації індивідуального підходу у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Організаційно-методична робота

6. Зв’язки з громадськістю

Якщо ж детальніше розглядати роботу психологічної служби за цими напрямками, то психодіагностична робота залежно від поставленого завдання, специфіки методик та індивідуальних особливостей досліджуваних ділилася на індивідуальну і групову, і включала в себе :

1) Діагностику процесу адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу.

2) Діагностику емоційної сфери старших дошкільників за методиками «Казка», «Паровозик» (листопад, 2017р). В обстеженні взяли участь 70 дітей. З них 38 дівчаток і 32 хлопчики.

3). Дослідження гендерної ідентичності старших дошкільників (за А.Щетиніною, О.Івановою)

4). Діагностика педагогічних працівників «Чи загрожує вам нервовий зрив».

5). Дослідження сфери взаємин дітей (соціометрія за опитувальником Т.Рєпнової)

6) Визначення рівня шкільної зрілості та компонентів психологічної готовності до школи. Обстеження проводилося у грудні та квітні-травні  і з використанням наступних методик:

- Методика визначення шкільної готовності А.Керна-Ірасека;

- Комплексна діагностика готовності до школи за субтестами «Казка», «Бесіда», «Кубики Кооса», «Так і ні не говорити», «Звукові схованки», «Класифікація», «Будиночок», «Коректурна проба Бурдона». Було обстежено 69 дітей. З них 37 дівчаток та 32 хлопчики. Результати: Високий рівень – 2; вищий середнього – 9; середній – 49; нижчий середнього – 7; низький – 2.

На основі отриманих результатів обстеження складалися загальні відомості готовності дітей до школи для вихователів, батьків, розроблялися рекомендації вихователям та батькам щодо навчання та виховання дітей; складалися індивідуальні та групові розвивальні та корекційні програми занять психолога .

Консультаційна робота психолога проводилася з батьками, педпрацівниками, адміністрацією дошкільного навчального закладу.

Тематика консультацій випливала із проблем, які виникають у батьків з дітьми вдома і садочку.

Отже, метою співпраці психолога з педагогічним колективом було підвищення рівня психологічної компетентності, підтримка зацікавленості до вивчення кожної дитини, розвиток психологічного мислення; допомога кожному вихователю в опануванні методів особистісно орієнтованого підходу, уміння визнавати кожну дитину як молоду особистість, поважати її.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота психолога з дітьми мала на меті активну участь і вплив психолога на процес виховання особистості та індивідуальності дитини.

Завдання корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи:

- Полегшення адаптаційного процесу новоприбулих дітей;

- Забезпечення відповідності розвитку дитини до вікових нормативів;

- Розвиток інтелектуальних здібностей і пізнавальних процесів;

- Розвиток певних психічних функцій та корекції розладів

( розвиток навичок спілкування, подолання страхів, корекція поведінки тощо).

- Створення психологічно сприятливої атмосфери в групі.

Тематика роботи визначалася віковими особливостями дітей різних груп.

Також з дітьми з особливими освітніми потребами проводилась індивідуальна робота за корекційними програмами

У роботі психолога з дітьми старшого дошкільного віку актуальними були формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, враховуючи потребу розвитку кожного з компонентів шкільної зрілості відповідно до результатів психодіагностики та взаємин з однолітками, формування рис характеру, розвитку соціальної впевненості. Для цього використовувалися Розвивальні програми «Розвиток уваги» за упорядкуванням Л.Свіргун та «Крок за кроком» А.Андроник., завданнями яких було забезпечення емоційного комфорту, створення психологічно сприятливої атмосфери на заняттях; розвиток навчальної мотивації та позитивного ставлення до школи, вироблення бажання вчитися;розвиток позитивної самооцінки дітей, саморегулювання поведінки, вміння дотримуватися правил та виконувати інструкції; розвиток комунікативних навичок, словникового запасу та зв'язного мовлення; а також:

- розвиток дрібної моторики рук, підготовка до письма;

- розвиток різних видів мислення;

- розвиток всіх видів пам'яті

- розвиток властивостей уваги;

- розвиток фонематичного слуху;

- розвиток зорового сприймання та орієнтації в зошиті;

- сприяння розвитку уяви, фантазії, творчості дітей, переживання радості від реалізації своїх задумів та бажань;

Психологічна просвіта проводилася серед батьків і педагогів, мала на меті підвищити рівень психологічної освіти і проводилася у такій формі:

Відібраний і опрацьований фахівцем матеріал (як правило, це інформація, надрукована на 1-2 аркушах паперу) розміщався в

- батьківському куточку,

- куточку психолога

- На стенді, щоб батьки могли ознайомитися з ним, чекаючи дитину.

Психологічна просвіта серед педагогічних працівників проводилася індивідуально з питань, що хвилюють; та на методичних годинах згідно річного плану роботи практичного психолога.

Організаційно-методична робота психолога полягає у

1) Веденні психологічної документації;

2) Обладнанні психологічного кабінету.

3) заснуванні бібліотечки психологічної літератури, укомплектуванні папок з робочими матеріалами.

 4) Виготовленні психологічного інструментарію, тестових бланків, анкет, додатків до програм тощо.

5) постійній участі у методичній роботі дошкільного закладу, виступах на педагогічних нарадах, відвідування семінарів практичних психологів та методичних об'єднань.            6) самопідготовці

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших інструктивних документів в галузі освіти дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Основними формами роботи з питань ОБЖД були тематичні заняття, бесіди, уроки практичного життя,  ігри - змагання, ігри – вікторини, тренінги, дидактичні ігри, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання ситуацій, робота з наочністю, розваги, лялькові вистави. В квітні місяці в закладі проводився «Тиждень безпеки».  Використовуючи демонстраційні матеріали видавництва «Ранок», «Основи здоров’я», «Уроки безпеки: як уникнути неприємностей», «Уроки доброти», вихователі навчали дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної, цивільної охорони, умінню користуватися пішохідним переходом, мати знання про поведінку в транспорті та на дорозі, дотримуватись правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами, мати елементарні знання з ЦО, мати уяву про кіднепінг, як наслідок спілкування з незнайомцями, володіти навичками практичної життєдіяльності і т.д.

         Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. У 2017/2018 н.р. дане  питання було висвітлене на загальних батьківських зборах (протокол від 30.05.2018 № 2), під час проведення групових батьківських зборах в усіх вікових групах (травень 2018 року).

З педагогічним колективом проводились практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності у дошкільників.

У травні місяці у дошкільному закладі пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху з 21.05.2018 - 25.05.2018 року. Були проведені розважальні заходи на тему безпеки дорожнього руху та запобігання усім видам дитячого травматизму (заняття, ігри, лялькові вистави, розваги). Для підведення підсумків роботи з даного питання були організовані тематичні виставки дитячих робіт  «Безпека на дорогах».

У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована нормативно - правова база з даного питання. Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій, свят та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі.

         Протягом 2017/2018 навчального року випадків травмування вихованців не виявлено.

 

Медичне обслуговування

 

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  сестра медична старша Гребенач Т.П. (загальний стаж – 21 рок, стаж роботи на посаді –6 р.7міс.).

Обліково – звітна та медична документація ведеться у порядку, встановленому МОЗ України та відповідно до затвердженої номенклатури справ дошкільного навчального закладу. Медичні карти дітей упорядковані, їх кількість відповідає обліковому складу дітей ДНЗ.

Аналіз стану здоров’я дітей               

 

 

Показн.

стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Фізкультурна група

І

 

ІІ

ІІІ - V

осн.

підг.

спец.

Кількість

дітей (2016/2017н.р.)

 262

28

   2

 277

  11

   4

%

89.7

  9.5

   0.6

  94.8

 3.7

  1.3

Кількість

дітей (2017/2018н.р.)

259

31

  3

276

12

5

%

88.3

10.5

   1.0

  94.1

  4.0

1.7

Кількість дітей  (2017/2018 н.р.), які перебувають на диспансерному обліку та проходять індивідуальне медичнеобстеження  - 83.

  Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, гартувальних заходів, підбору  рухливих ігор, ігор – естафет тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, складався листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно  - оздоровчої роботи.

Відомості звітів на кінець навчального року узагальнені в таблицях 1-3.

Таблиця 1. Списковий склад дітей

 

2016/2017

2017/2018

Всього

288

295

До 3-х років

27

27

З 3-х до 6-ти років

261

268

 

Таблиця 2. Відвідування за навчальний рік

 

2016/2017

2017/2018

Всього

35 757        в/м 3973

37026         в/м  4114

До 3-х років

3020           в/м   335

  3316         в/м    368

З 3-х до 6-ти років

32737        в/м  3637

33710        в/м  3745

 

Таблиця 3. Пропуски за лікарняними

 

2016/2017

2017/2018

Всього

 643

698

До 3-х років

  86

100

З 3-х до 6-ти років

558

598

 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Вихователі сприяють формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров’я дітей, вчать дітей жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчають культурі поведінки, закладають основи соціальної компетентності дитини, сприяють вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя та власного здоров’я, стимулюють потяг до здорового способу життя, орієнтують дітей на гуманістичні соціальні цінності.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Особливо звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.        

Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Механізм організації харчування дітей впродовж 2017/2018 н.р. визначали законодавчі та нормативно - правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась згідно до ст. 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060–XII (із змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. №242/329, відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 та зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ві 26.02.2013 року № 202/165.

Видані накази щодо організації харчування «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2018 році», «Про виконання грошових норм харчування вихованців  ДНЗ № 26 у 2018 році», «Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей у 2018 році»,  «Про запобігання харчовим отруєнням та організацію харчування дітей у літній оздоровчий період», «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2017/2018 н.р.», «Про призначення відповідальних за зняття проби готових страв у 2017/2018 навчальному році», «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини в ДНЗ №26» на 2017/2018 н.р.

  В ДНЗ №26 організоване 4-х разове харчування  дітей у групах з  12 годинним перебуванням.

Вартість харчування за один день на одну дитину з вересня  2017 року складало – 43,00 грн: з розрахунку: 21,50 грн. – бюджетні кошти та 21,50 грн. – батьківська платаВідповідальність за організацію харчування дітей в ДНЗ № 26 покладено на сестру медичну старшу – Гребенач Тетяну Петрівну.

У дошкільному закладі режим харчування організований відповідно до віку дітей. У кожній віковій групі в куточку для батьків є затверджений завідувачем  режим дня, а в куточках помічників вихователів та харчоблоку розміщений графік видачі їжі, теж затверджений керівником закладу. Кожного дня в ДНЗ вивішується  меню, яке затверджено керівником закладу та підписано сестрою медичною старшою. Завідувач постійно контролює, як в ДНЗ дотримується графік видачі їжі та режим і норми харчування відповідно до віку дітей.

Протягом дня всі вихованці дошкільного закладу забезпечені кип’яченою водою, яка береться на харчоблоці.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так сестрою медичною старшою Гребенач Т.П. та завідувачем ДНЗ щоденно проводився  контроль за дотриманням виконанням санітарно – гігієнічних умов на харчоблоці і в групах відповідно до наказу по ДНЗ «Про єдиний санітарний день», з занесенням результатів у відповідні журнали. Аналіз виконання вимог санітарно – гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і дезінфікуючими засобами, весь посуд відповідає санітарно - гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. За 2017/2018н.р. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно - гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок має повний набір виробничих приміщень. Дотримується поточність технологічного процесу. Створені належні умови для зберігання продуктів харчування. Нажаль  не функціонує система вентиляції.  Необхідно встановити нову вентиляцйну систему. Температурний режим та товарне сусідство дотримується. Контроль за температурним режимом здійснюється щодня. Для розташування кухонного посуду наявні полиці та стелажі. Освітлення харчоблоку відповідає нормативним вимогам. Харчоблок укомплектований усім необхідним технологічним і електричним обладнанням: електроплити, побутові холодильники, електро-сковорідка для смаження, електром'ясорубка, картофелечистка тощо. У закладі проводяться комплексні заходи щодо заміни меблів, придбання нового та ремонту діючого обладнання. Харчоблок, комора оснащені ваговими приладами і мають акти повірки, які видані Державною випробувальною лабораторією ДП «Закарпатський  регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Наявні промарковані столи, дошки, ножі. Зберігання інвентарю впорядковане, інвентар використовується за призначенням. Кількість столового та кухонного посуду достатня. На харчоблоці та у групах відсутній кухонний та столовий посуд із заборонених матеріалів.

Медичний персонал закладу проводив системну роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно - просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось на батьківських зборах, інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Також з метою запобігання   спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь в дошкільному закладі проводились наступні протиепідеміологічні заходи:

Заходи

Результативність, ефективність

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

- формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

- загартування протягом року;

- проведення антропометричних вимірювань;

- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей;

- планове проведення щеплень;

- підбір меблів за зростом дітей.

 

 

Зменшення випадків інфекційних захворювань серед вихованців,   відсутність інших захворювань, зниження показника загальної захворюваності

 

Протягом року раціональне харчування дітей здійснювалось згідно перспективному меню та при наявності продуктів харчування і складалось щоденне меню, згідно картотеки страв затвердженої завідувачем закладу.

Санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків та працівників здійснюється відповідно  плану роботи. У медичному кабінеті та по групах наявні сучасні інформаційні матеріали з питань здорового способу життя, раціонального харчування та вітамінізації дитячого організму. У всіх групах ознайомлення батьків з матеріалами відбувається під підпис із зазначенням дати. У закладі в наявності сучасні інформаційні стенди з матеріалами, які періодично оновлюються, мають естетичний вигляд та містять інформацію для батьків про дотримання режиму дня вдома, організацію раціонального харчування дітей, вітамінізацію тощо. Сестра медична старша в санбюлетні висвітлює питання профілактики гострих кишкових захворювань, правильної організації харчування та питного режиму, систематично проводить перевірку знань працівників ДНЗ з питань організації харчування.

 

Охорона прав дитинства та соціального захисту дітей

Організації роботи з дітьми в ДНЗ № 26  значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 69 дітей пільгового контингенту, а саме:

*діти з багатодітних сімей – 34:

*діти напівсироти – 0;

*діти з неповних сімей  – 4;

*діти, позбавлені батьківської опіки – 0;

         *діти, переміщені з тимчасово окупованих територій – 9;

         *діти, бать яких перебувають в АТО -12;

         *діти з малозабезпечених сімей – 9;

         *діти з особливими освітніми потребами – 1.

 Для організації роботи з соціального захисту дітей на 2017/2018 н.р. призначено інспектора з охорони дитинства – Трельо Тетяну Василівну.

В закладі  створено перелік документів, які необхідні для оформлення статусу дітей пільгового контингенту,  для педагогів та батьків, які розміщені на офіціальному сайті дошкільного закладу. Матеріли щодо соціального захисту дітей  використовуються в роботі з педагогами на педрадах, педгодинах, виробничих нарадах.

У дошкільному закладі ведеться робота з батьками, тематика бесід відображена в плані роботи із соціального захисту дітей на 2017/2018 н.р. Відповідно до річного плану питання соціального захисту відображено на загальних батьківських зборах. У календарних та перспективних планах вихователів спланована робота з дітьми пільгового контингенту. В річному плані в розділі робота з батьками спланована робота щодо ознайомлення батьків з основними питаннями щодо соціального захисту дітей.

З метою забезпечення соціально - правових гарантій щодо організації раціонального збалансованого харчування дітей пільгових категорій, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №796-ХІІ (зі змінами і доповненнями) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 р. №1243, наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних  дошкільних та інтернатних  навчальних закладах» від 21.11.2002 р. №667. Організовано пільгове харчування для вихованців з числа дітей з багатодітних сімей – 50%.  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Діти пільгових категорій мали змогу відвідувати безкоштовно розважальні заходи.

 

Результати роботи з наступності із школою та батьками

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011 р. №1/9-634 визначено що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. Відповідно до листа та на виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017/2018 н.р., з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ №6.

Через проведення таких заходів, як екскурсії до школи, до бібліотеки, до класу, відвідування «Днів відкритих дверей»,  перегляд свят: «Першого дзвоника», «Прощання з Букварем», «Тато, мама і я – спортивна сім’я»,  діти знайомились зі школою, а вихователі розвивали у дітей інтерес та бажання вчитись.

Реалізація наступності і перспективності між нашими  навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних заходів, спрямованих на задоволення вікових і особистих потреб дітей старшого дошкільного  і молодшого шкільного віку. Такі умови максимально сприяють всебічному розвитку особистості дитини, збереженню її індивідуальності.

Протягом року була проведена бесіда за «круглим столом» з питань забезпечення наступності у діяльності дитячого садка і школи. У березні була організована зустріч батьків дітей старших груп, які йдуть до школи, і вчителів початкових класів, на якій  методист управління освіти Юрик О.М. представила презентацію «Нова українська школа: яка вона?».В кінці навчального року вихователі старших груп провели контрольні заняття, на які запросили вчителів початкових класів і батьків. Вони були дуже задоволені рівнем знань та умінь своїх дітей, які вони отримали в дошкільному навчальному закладі. Вихователі не лише накопичували знання, уміння і навички, а й розвивали кожну дитину, вчили її оперувати своїми знаннями, застосовувати засвоєні в одних ситуаціях способи дій для розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних з орієнтацією дитини в життєвих обставинах. Отже, у наших дітей шестирічного віку  з’явилися ознаки соціальної зрілості дошкільника.

В травні 2018 року вчитель – логопед провела моніторинг звуковимови дітей  в старших дошкільних групах. Надала рекомендації батькам дітей, які потребують корекційної роботи.

На кінець навчального року серед дітей старшого дошкільного віку 18 дітей залишаються за бажанням батьків на наступний навчальний рік у дитячому закладі. Мовлення всіх інших дітей старшого дошкільного віку наблизилось до вікової норми, їм рекомендовано з 01.09.2018 року навчання в загальноосвітній школі.

 

Інформаційні та комунікаційні технології

 в системі роботи дошкільного закладу

Відповідно до нормативних  документів, що регламентують впровадження ІКТ у діяльність дошкільного навчального закладу    у     ДНЗ № 26 частково створені  умови для впровадження ІКТ, а саме: є комп’ютер, підключений  до всесвітньої мережі Інтернет та Wi-Fi, принтер, ксерокс, мультимедійний проектор,  інтерактивний екран, що дає  можливість застосовувати сучасні інформаційні технології для документообігу та в навчально - виховному процесі.

Відповідно до річного плану роботи на 2017/2018 н.р. у закладі проведено низку практичних занять щодо  формування комп’ютерної грамотності педагогів.

Педагогічні  працівники використовують електронні засоби навчання, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. У закладі діє  вільний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), створено адміністративну локальну комп’ютерну мережу. Доступ до Інтернету мають всі педагоги навчального закладу.

У закладі розроблена  система  підвищення рівня інформаційної компетентності всіх учасників навчально - виховного процесу.  Здійснюється постійне  поповнення медіатеки; впровадження ІКТ у навчально-виховну роботу з дітьми.

Використання ІКТ педагогічними працівниками  дає змогу створювати бази даних, проекти; проводити вебінари; брати участь в онлайн - конкурсах; створювати звітну інформацію тощо.

Одним  із напрямів використання ІКТ педагогами дошкільного навчального закладу є створення власних  мультимедійних продуктів, користування Інтернет – ресурсами, впровадження в освітній процес комп’ютерних програм, ігор, відеозанять тощо. Мультимедійні   презентації використовуються на засіданнях педради, семінарах, засіданнях творчої групи, батьківських зборах тощо.

З 2017 року функціонує  сайт ДНЗ: dnz26.zzz.com.ua

 

Соціально-економічний розвиток дошкільного закладу

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів. Так, з червня 2017 року по травень 2018 року за рахунок бюджетних коштів придбано:

*у групи: молодшу № 1, середню № 2, старші № 2,3 -  нові ліжка;

         *канцтовари;

          * миючі засоби;

          *чистячі засоби;

         *туалетний папір;

           *серветки косметичні;

         *серветки сервісні;

         *водонагрівач електричний;

         *водонагрівний котел та допоміжні комплектуючі матеріали;

         *матеріали для часткової заміни внутрішнього та зовнішнього водогону;

         *лампочки LED

В усіх групах придбано багато іграшок  відповідно до віку дітей й атрибути для проведення сюжетно – рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково – дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, методичні посібники та  дидактичний матеріал. Не всі групові  кімнати обладнані  відповідними меблями,  різноманітними ігровими зонами та розвивальними осередками. У закладі частково замінено та відремонтовано аварійні ділянки водо, тепло та каналізаційних мереж. Замінені у групах крани та змішувачі.

 Таким чином,  за звітній період матеріально – технічна база зміцнена на 75 % порівняно з 2016/2017 роком. Технічний стан будівлі задовільний.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці: відремонтовано електроплиту, замінено газовий котел для нагрівання води, постійно закуповується хлормісепт для дезинфекції приміщення й ліки для аптечки невідкладної допомоги, один раз на рік перезаряджаються вогнегасники, згідно вимог проводяться заміри опору електрообладнання, проведена перевірка роботи вентиляційної системи закладу.

У закладі створені всі умови для безпечного проведення навчального процесу та праці всіх працівників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться згідно до вимог «Положення до навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази вдалося виконати частково, у зв’язку з відсутністю фінансування.

Утримання та влаштування будівлі й території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

 Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики та обладнання на них підтримується у задовільному, безпечному стані.  На території закладу відокремлено господарську зону із бетонованим сміттєзбірником, приміщення для господарчого інвентарю (двірницька), зелену зону з газонами, квітниками.

Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квартал перевіряються встановленою комісією. Пісок замінюється один раз за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Сміття прибирається у смітники та вивозиться один раз                                                                                                                                                                                                                                                       на тиждень. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливаються, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

Будівля закладу та територія знаходиться під охороною державної служби, про що укладено відповідну угоду.

Протягом навчального року проводилась велика робота щодо створення умов для організації та проведення ігрової діяльності дітей. Майже в кожній віковій групі пройшла реорганізація просторово – розвивального ігрового середовища з урахуванням таких основних принципів: динамічності, мобільності, вільного центрування, естетичності в добиранні матеріалів та атрибутів, зв'язку з реальним життям, урахуванням вікових особливостей дітей.

Велику увагу приділяла адміністрація ДНЗ дотриманню правил техніки безпеки і охорони праці працівниками ДНЗ, своєчасно проводилися інструктажі з охорони праці, проводилися профілактичні огляди приміщення, обладнання, усувалися неполадки.